สัญญาสำหรับผู้ขนส่ง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาสำหรับผู้ขนส่ง

1. คำจำกัดความ

1.1 อีซี่ หมายถึง บริษัท อีซี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่

เลขที่ 88 / 14  หมู่ 6 ถนนเทอดพระเกียรติ

ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

1.2 ผู้ขนส่ง หมายถึง บุคคล นิติบุคคล ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้บริการขนส่งที่ใช้ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ ซึ่งตกลงกับอีซี่ในอันที่จะรับงานขนส่งสินค้าจากลูกค้าผ่านการให้บริการของอีซี่ ส่งมอบหรือขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรงต่อเวลา โดยไม่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อ สินค้าที่อยู่ในความดูแล

1.3 ลูกค้า หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือผู้แทนของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด ลงทะเบียน ใช้งานซอฟต์แวร์ หรือติดต่อโดยตรง เพื่อเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยผ่านการบริการของอีซี่

1.4 บริการของอีซี่  การดำเนินงานของอีซี่ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถขอใช้บริการขนส่งสินค้า และผู้ขนส่งสามารถตกลงรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์หรือผ่านการติดต่อโดยตรงกับอีซี่ และรวมไปถึงการดำเนินงานหรือการกระทำใดๆของอีซี่ อันเป็นการจับคู่คำขอใช้บริการขนส่งสินค้าของลูกค้ากับคำตอบรับการให้บริการของผู้ขนส่ง และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับและจุดส่งสินค้า การให้ข้อมูลติดต่อของลูกค้าหรือผู้ขนส่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้า

1.5 สินค้า หมายถึง สิ่งของ หีบบรรจุ พัสดุ หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ถูกขนส่งโดยมีการให้บริการของอีซี่เข้ามาเกี่ยวข้อง

1.6 ความเสียหายโดยอ้อม หมายถึง การสูญเสียรายได้ ผลกำไร โอกาสในการทำรายได้หรือลดต้นทุน หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นผลโดยอ้อมจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งสินค้า

1.7 เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อผูกพันหรือการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพันล่าช้า เมื่อและหากการไม่กระทำการดังกล่าวเกิดจากการก่อการร้าย การกระทำของศัตรูสาธารณะ การปนเปื้อนทางชีวภาพหรือสารเคมี ความเสี่ยงของนิวเคลียร์ อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว เหตุสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ การจี้ การนัดหยุดงานของบุคคลภายนอก หรือปัญหาแรงงานอื่น ๆ การจลาจล ความเป็นศัตรูกัน สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การปล้นโดยใช้อาวุธ การก่อการกบฏ ความวุ่นวายในบ้านเมือง และการกระทำทางทหารอื่นใด อุบัติเหตุ หรือมูลเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของคู่สัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่ถือว่า การจราจรติดขัดเป็นเหตุสุดวิสัย  

1.8 ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามที่อีซี่ได้กำหนดหรือออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และลูกค้าจะชำระให้แก่อีซี่โดยตรงผ่านตามช่องทางที่อีซี่กำหนดไว้ โดยผู้ขนส่งหรือลูกค้าไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่ง หรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

1.9 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าหรือผู้ขนส่ง เป็นผู้ชำระให้แก่อีซี่เพื่อใช้บริการของอีซี่ โดยคิดคำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของค่าบริการขนส่ง อีซี่จะเป็นผู้กำหนดและปรับปรุงเป็นระยะซึ่งอัตราส่วนร้อยละอันใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ขนส่งในการบริการของอีซี่ และเหตุปัจจัยโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของอีซี่

1.10 ซอฟต์แวร์ หมายถึง ระบบ เทคโนโลยี เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของอีซี่

1.11 ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้กับการบริการของอีซี่ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ “http://eziecorp.com/” หรือซอฟต์แวร์ และรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นระยะและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์

 

2. หน้าที่ของผู้ขนส่ง

2.1 ผู้ขนส่งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ด้วยความชำนาญ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษที่ดีที่สุดของตน ตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

2.2. ผู้ขนส่งต้องให้บริการขนส่งสินค้าทุกครั้งด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และด้วยความเป็นมืออาชีพ กับทั้งต้องรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการชั้นสูง และให้ความพึงพอใจอย่างสูงแก่ผู้ใช้

2.3 ผู้ขนส่งจะกระทำการป้องกันตามสมควรแห่งพฤติการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าเกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสินค้าได้

2.4 ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบโดยตรงต่อลูกค้า กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่ได้รับความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายในระหว่างการให้บริการ ไม่ว่าความเสียหาย การสูญหาย หรือการทำลายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรั่ว อัคคีภัย โจรกรรม ความเสียหาย การปนเปื้อน หรือการชนกันกับวัตถุใด ๆ หรือจากมูลเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 ผู้ขนส่งจะรักษาการประกันภัย ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลารับงานขนส่งสินค้าจากลูกค้าผ่านการให้บริการของอีซี่

2.5.1 ความคุ้มครองจากการประกันภัยเต็มจำนวนของมูลค่าสินค้าต่อการประกันภัยการขนส่ง ในเหตุการณ์หนึ่ง / เหตุที่เกิดขึ้นหนึ่งเหตุ ต่อความสูญหายหรือความเสียหายต่อส่วนใด ๆ ของสินค้า อันเนื่องมาจากการกระทำ ความผิดตกละเว้น หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง ผู้แทน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้ขนส่ง หรือบุคคลอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ขนส่ง

2.5.2 การประกันภัยความซื่อสัตย์ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วง หรือบุคคลอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ขนส่ง ที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้

2.6 จำนวนเงินของการประกันภัยในสัญญาฉบับนี้จะจำกัดเพียงจำนวนเงินของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อลูกค้า ไม่ว่าในทางใด ๆ ผู้ขนส่งจะรับผิดต่อบรรดาความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกค้าจนครบถ้วนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อันเนื่องมาจากการบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้ขนส่ง

2.7 ยานพาหนะที่ผู้ขนส่งจัดหาเพื่อดำเนินการให้บริการ ไม่ว่าผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่น ๆ ถือกรรมสิทธิ์ จะบำรุงรักษา หรือ บริการตามระยะเวลาบำรุงรักษา/ให้บริการตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิตยานพาหนะตลอดเวลา และจะปลอดภัยจากการขับขี่และปลอดภัยต่อการขนส่งทางถนน ตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบกและข้อบังคับท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ใช้บังคับโดยผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมสำหรับการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า และสามารถป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สินค้า หรือทรัพย์สิน หรือบุคคลใดๆ ได้

2.8 การเปลี่ยนทดแทนยานพาหนะ หากยานพาหนะใด ๆ ที่ผู้ขนส่งจัดหามา ต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทันที หรือถูกร้องขอให้เปลี่ยน อันเนื่องมาจากสภาพที่ไม่ปลอดภัยของยานพาหนะ ผู้ขนส่งจะมีข้อผูกพันที่จะเปลี่ยนทดแทนยานพาหนะเพื่อให้บริการ ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ทราบ หากผู้ขนส่งไม่สามารถจัดหายานพาหนะทดแทนได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวต่ออีซี่โดยทันทีก่อนเริ่มกระบวนการขนส่ง ด้วยเหตุนี้ อีซี่จะมีสิทธิที่จะได้รับยานพาหนะที่เปลี่ยนทดแทนจากผู้อื่น ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ขนส่ง อีกทั้งผู้ขนส่งจะรับผิดเต็มจำนวนสำหรับบรรดาความสูญเสียและความเสียหายต่างๆ ที่ลูกค้าจะเรียกร้อง สำหรับการที่ผู้ขนส่งไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้สำเร็จ

2.9 คนขับรถตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน หรือค่าปรับต่างๆ

2.10 เพื่อการสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่าย ในระหว่างการดำเนินการให้บริการ ผู้ขนส่งจะจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขนส่งเอง และมีพกพาไว้เพื่อติดต่อกับลูกค้าหรืออีซี่ หรือติดตามตำแหน่งรถได้ ณ เวลาใด ๆ ในระหว่างการขนส่ง

2.11 ผู้ขนส่งจะเตรียมเอกสารใบกำกับการขนส่งที่กรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์ และพร้อมแสดงเมื่อถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2.12 ผู้ขนส่งจะทำให้แน่ใจว่า ตนจะไม่จ้างงานคนงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในการให้บริการส่วน ใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญาบริการขนส่งฉบับนี้

2.13 เบี้ยปรับใดๆ ที่เป็นตัวเงินที่ลูกค้าจัดเก็บจากอีซี่ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ขนส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการขนส่งนี้ ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบที่จะชำระเบี้ยปรับให้กับลูกค้าจนครบถ้วน

2.14 ผู้ขนส่งจะดำเนินการให้เอกสารการจัดส่งสินค้าต่างๆ ได้รับการยืนยัน รับทราบ พร้อมเซ็นลายมือชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน และเก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสาร การจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสภาพสมบูรณ์ จากบุคคล เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ทั้งจากสถานที่ต้นทาง และปลายทาง ตลอดกระบวนการขนส่ง เพื่อนำส่งให้กับอีซี่ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ ทางจดหมายลงทะเบียน EMS หรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานของอีซี่ เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น

2.15 ผู้ขนส่งยินยอมให้อีซี่เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากลูกค้าแทนตน รวมถึงให้อีซี่ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ลูกค้าแทนตนได้

2.16 ผู้ขนส่งจะเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากอีซี่ ตามเงื่อนไขที่จะกระทำภายในเวลาที่อีซี่เป็นผู้กำหนดเองแต่เพียงลำพัง โดยผู้ขนส่งจะส่งใบแจ้งหนี้ ได้ เดือนละ 2 ครั้ง

2.16.1 รอบที่ 1 ภายในระยะเวลาของการบริการส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือนก่อนหน้า ถึง วันที่ 10 และทำการวางบิลภายในวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบัน

2.16.2 รอบที่ 2 ภายในระยะเวลาของการบริการส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน และทำการวางบิลภายในวันที่ 30 ของเดือนปัจจุบัน

โดยผู้ขนส่งสามารถส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล์ได้ก่อนเพื่ออีซี่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และส่งเอกสารตัวจริง ภายในระยะเวลาตามรอบที่กำหนดไว้ข้างต้น และอีซี่จะทำการชำระค่าบริการขนส่งภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารวางบิลตัวจริง โดยรอบการจ่ายของฝ่ายบัญชีจะอยู่ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน ในการชำระเงินนี้ผู้ขนส่งยินยอมให้อีซี่ หักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ภาษี ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

3. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

3.1 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:

3.1.1 ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของลูกค้า ข้อ 2.2, 2.3, หรือ 2.4

3.1.2 ผู้ขนส่งไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ขนส่งเอง

3.1.3 การกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขนส่ง

3.2 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ขนส่งไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม หรือเหตุสุดวิสัย เมื่อและหากการไม่กระทำการดังกล่าวเกิดจากการก่อการร้าย การกระทำของศัตรูสาธารณะ การปนเปื้อนทางชีวภาพหรือสารเคมี ความเสี่ยงของนิวเคลียร์ อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว เหตุสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ การจี้ การนัดหยุดงานของบุคคลภายนอก หรือปัญหาแรงงานอื่น ๆ (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของผู้ขนส่ง) การจลาจล ความเป็นศัตรูกัน สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การปล้นโดยใช้อาวุธ การก่อการกบฏ ความวุ่นวายในบ้านเมือง และการกระทำทางทหารอื่นใด อุบัติเหตุ หรือมูลเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควร ทั้งนี้จะไม่ถือว่า การจราจรติดขัดเป็นเหตุสุดวิสัย

3.3 ผู้ขนส่งไม่มีอำนาจเปิดหรือตรวจสอบสินค้า ตลอดกระบวนการการขนส่งสินค้า

 

4. ข้อจำกัดสิทธิของผู้ขนส่ง

4.1 ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามมิให้ผู้ขนส่งตอบรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าแทนผู้ขนส่งรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ขนส่งส่งต่องานขนส่งสินค้าที่ตนได้ตกลงรับให้บริการแก่ลูกค้าแล้วให้กับผู้ขนส่งรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด

4.2 ห้ามมิให้ผู้ขนส่งให้บริการหรือรับงานใดๆ จากบุคคลอื่น หรือตกลงยอมรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้ารายอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งผู้ขนส่งได้ตกลงรับให้บริการผ่านทางอีซี่แล้ว

4.3 ห้ามมิให้ผู้ขนส่งกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของอีซี่ หรือซอฟต์แวร์ ในการกระทำ ก่อให้เกิด ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

4.4 ห้ามมิให้ผู้ขนส่งกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของอีซี่ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น

4.5 ผู้ขนส่งจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของอีซี่

4.6 ผู้ขนส่งจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของอีซี่หรือธุรกิจของอีซี่ เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของอีซี่หรือซอฟต์แวร์โดยการติดต่อลูกค้าโดยตรง หรือทำให้ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของอีซี่หรือซอฟต์แวร์ อีซี่ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของอีซี่หรือธุรกิจของอีซี่

4.7 ผู้ขนส่งจะต้องไม่กระทำการใดๆ ในการใช้บริการของอีซี่หรือซอฟต์แวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขนส่ง

5.1 ผู้ขนส่งยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่อีซี่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5.2 ผู้ขนส่งยินยอมให้อีซี่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของอีซี่ นอกจากนี้ผู้ขนส่งตกลงยินยอมให้สิทธิแก่อีซี่ในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของอีซี่ตามที่จำเป็น

5.3 ผู้ขนส่งตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขนส่งนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของอีซี่ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของอีซี่ ผู้ขนส่งยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 

6. ข้อปฏิเสธความรับผิดของอีซี่

6.1 อีซี่ และบริการของอีซี่ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการของอีซี่ ซอฟต์แวร์ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”

6.2 อีซี่ไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่า บริการของอีซี่ ซอฟต์แวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ขนส่งหรือพนักงานของผู้ขนส่ง

6.3 อีซี่ไม่การันตี หรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของบริการของซอฟต์แวร์ของอีซี่

6.4 อีซี่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ขนส่งหรือพนักงานของผู้ขนส่ง หรือแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของอีซี่

6.5 อีซี่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของลูกค้าหรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อม เหตุสุดวิสัย ซึ่งเกิดจากการให้บริการของอีซี่ หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่ง หรือกระบวนการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าใดๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ขนส่งนั้น เป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างลูกค้าและผู้ขนส่งเองโดยอีซี่มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย

6.6 อีซี่ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ให้ต่อผู้ขนส่ง หรือยกเลิกบัญชีที่ผู้ขนส่งได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของอีซี่ หากอีซี่เชื่อว่าผู้ขนส่งรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. เบ็ดเตล็ด

7.1 อีซี่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยอีซี่ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของอีซี่

7.2 อีซี่อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของอีซี่หรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ขนส่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล์ เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟต์แวร์ ผู้ขนส่งอนุญาตให้อีซี่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยังผู้ขนส่งผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ขนส่งได้แจ้งไว้ต่ออีซี่ในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้

7.3 ผู้ขนส่งยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของอีซี่ในขณะที่ใช้บริการของอีซี่ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

7.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ขนส่งยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย